Tätä selostetta sovelletaan henkilötietoihin sekä muihin tietoihin, joita käytetään sosiaalisen median rajapintojen kautta. Näihin palveluihin kuuluu Facebook ja Instagram. Itse datan käsittely on hoidettu erillisten sovellusten (App) kautta palveluntarjoajien alustojen kautta.

Sosiaalisen median rajapinnat ja sovellukset – tietosuojaseloste

EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 1.11.2021

Tätä selostetta sovelletaan niihin palveluihin, joissa hyödynnetään sosiaalisen median rajapintojen kautta ladattavissa olevaa tietoa. Rajapintatoteutus on yksisuuntainen ja kattaa vain tietojen lataamisen sekä mahdollisesti tallentamisen siksi ajaksi kuin se on välttämätöntä. Rajapintojen kautta ei lisätä tietoa kolmannen osapuolen palveluihin tai itse sosiaalisen median alustaan tai siihen kuuluviin tileihin tai sivuihin.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Mikäli henkilötietoa kerätään, henkilötietoihin liittyvänä rekisterinpitäjänä toimii Geniemin palveluita käyttävä asiakas.

Rekisterin yhteyspisteenä rekisterinpitäjän lukuun ja luvalla toimiva käsittelijä Geniem Oy.

Geniem Oy
0400 535 498
info@geniem.com
Sumeliuksenkatu 18 B
33100 Tampere, Finland

Rekisteriä koskevissa asioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen:
info@geniem.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on näyttää asiakkaan sosiaalisen median kanavien sisältöjä asiakkaan verkkosivuilla. Käsittely perustuu asiakkaalta saatuun kirjalliseen sopimukseen, jonka pohjalta sosiaalisen median sisältöjä näytetään ja käsitellään ohjelmallisesti. Asiakaskohtaiset tiedon esittämistavat ovat kuvattu asiakkaan tarkennetussa vaatimusmäärittelyssä.

Rajapintojen kautta käsiteltävälle henkilötiedolle tehdään seuraavia käsittelytoimenpiteitä:

 • lukeminen
 • tallentaminen Geniemin ylläpitämään verkkopalveluun

Rekisterin tietosisältö

Geniemillä on pääsy asiakkaan tilin tietoihin avoimien rajapintojen ja asiakkaan toimittamien tunnuksien avulla. Näihin tietoihin kuuluvat:

 • Asiakkaan sosiaalisen median käyttäjätilin käyttöoikeus tai asiakkaan toimittamat tunnukset, joihin kuuluu sähköposti ja salasana.
 • Asiakkaan sosiaalisen median kanaviin tehdyt päivitykset, joita rajapintatunnusten avulla on mahdollista nähdä.

Rekisteriin ei kerätä kolmannen osapuolen henkilötietoa, eikä niille suoriteta tämän selosteen puitteissa, tai muutoinkaan, käsittelytoimenpiteitä. Rekisterissä esiintyvä henkilötieto on Geniemin nimetyn asiakkaan henkilötietoa, jota koskee Geniemin ja asiakkaan väliset yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset käsittelysopimukset sekä velvoitteet.

Tietolähteet

Facebookin ja Instagramin rajapinnat. Ei muita ulkoisia tietolähteitä.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Henkilötietoja ei Geniemin toimeista siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Geniem Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Suojaus toteutetaan käyttämällä riittäviä riskeihin verrattavia teknisiä ja organisatorisia suojauskeinoja.

Henkilötietojen säilytysajat

Tiedot poistuu, mikäli niitä ei ole enää rajapintojen kautta saatavilla. Käytännössä säilytysaika määräytyy siis sen mukaan poistetaanko tietoa sosiaalisen median alustasta tai onko itse tili käytettävissä.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisteriin ei kohdisteta profilointia tai automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen

Rajapintojen kautta saatavaa dataa käsitellään asiakkaalta saatujen ohjeiden mukaisesti ja lukuun.
Rekisterin oikeusperusta perustuu Geniemin ja asiakkaan väliseen sopimukseen.

Rekisterinpitäjä vastaa omien tietojensa poistamisesta sekä niiden hallinnoinnista. Tämän selosteen ja voimassa olevien sopimuksien puitteissa Geniemin ei ole mahdollista kerätä muiden kuin asiakkaan sosiaalisen median rajapintojen kautta saatavaa dataa.

Yleisesti käsittely perustuu loppukäyttäjältä saatuun suostumukseen, jonka mukaisesti rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksia:

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
 • oikeus peruuttaa annettu suostumus
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröitynyt voi toteuttaa omia oikeuksiaan olemalla yhteydessä suoraan rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön tai olemalla yhteydessä annettuu yhteysosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.