Kilpailun säännöt

1. Arvonnan järjestäjä:
Geniem Oy
Sumeliuksenkatu 18 B
33100 Tampere
Y-tunnus: 1639413-9

2. Osallistumisoikeus:
Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt, pois lukien yhtiön työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen. Osallistua voi vain omalla nimellään ja yhden kerran.

3. Kilpailuaika: 1.3.2020 – 31.5.2020.

4. Osallistuminen:
Kilpailuun osallistutaan täyttämällä vastauslomake järjestäjän sivustolla. Osallistumisen edellytyksenä on lomakkeen kysymyksiin vastaaminen ja yhteystietojen jättäminen. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen.

5. Palkinnot ja niistä ilmoittaminen:
Arvontakilpailun voittaja arvotaan vastanneiden joukosta. Arvonta suoritetaan viimeistään 5.6.2020. Palkintona on Samsung Galaxy A50 matkapuhelin (arvo xxx€). Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, järjestäjällä on oikeus arpoa tilalle toinen voittaja.

6. Järjestäjän vastuu:
Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.
Arvontaan osallistujat vapauttavat järjestäjän sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista nettiosallistumisista tai puutteellisista ja asiattomista osallistumislomakkeeseen jätetyistä tiedoista, joiden takia mahdollisia palkintoja ei voida toimittaa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

7. Muut ehdot:
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja. Tällaiset palvelut eivät liity kilpailuun eivätkä suosittele sitä millään tavalla. Järjestäjän järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia, ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin ilman erillistä ilmoitusta.

8. Henkilötietojen käsittely
Osallistuja antaa tietonsa järjestäjän käyttöön. Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Järjestäjä ei luovuta osallistujien tietoja yhtiön ulkopuolelle kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin. Lisätietoja tietosuojasta löytyy oheisesta rekisteriselosteesta.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Geniem Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 07.11.2019.

1. Rekisterinpitäjä
Geniem Oy
Sumeliuksenkatu 18 B
33100 Tampere
[email protected]

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tuomas Kumpula
[email protected]
0400 535 498

3. Rekisterin nimi
Geniem Oy:n markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
henkilön oma vapaaehtoinen suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ainoastaan palkinnon luovuttaminen arvonnan voittaneelle henkilölle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Nimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Asuinkaupunki/-kunta
  • Syntymävuosi

Käsittelemme tietoja niin kauan kuin Geniem Oy tarvitsee niitä rekisterin tarkoituksenmukaisessa toiminnassa sekä arvonnan voiton toimittamisessa. Henkilön yhteystiedot poistetaan rekisteristä arvontavoiton lähettämisen jälkeen, ja kyselyiden vastaukset anonymisoidaan viimeistään yhden (1) vuoden jälkeen arvonnan päättymisestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Arvonnan aikaiseen rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään Geniem Oy:n verkkosivuille tehdyllä vastauslomakkeella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu kyselyyn vastanneen kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia tietojen käsittelyssä:

  • Pipedrive
  • Leadoo
  • Google

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Geniem Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).