AvainAppis-mobiilisovelluksen tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee AvainAppista (jäljempänä ”Palvelu”). Geniem Oy (jäljempänä ”Geniem”) on Palvelun käyttäjien tuottamien henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää. Geniem on sitoutunut noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyssä. Henkilötietojesi käsittelyn tavat ja tarkoitukset on kuvattu tässä selosteessa.

Selosteeseen voi tulla muutoksia. Tietosuojaselosteen päivitetty versio löytyy jatkossa aina tästä Palvelusta.

Tämä tietosuojaseloste on laadittu 18.5.2021.

1. Miksi Geniem käsittelee henkilötietoja?
Geniem kerää ja käsittelee henkilötietojasi:

  • mahdollistaakseen Palvelun käytön
  • ylläpitääkseen ja kehittääkseen Palvelua
  • AvainAppiksen raportointitarkoituksiin

Geniem käsittelee henkilötietoja myös tietosuojatarkoituksiin ja estääkseen ja ratkaistakseen väärinkäyttötapauksia.

2. Mitä henkilötietoja tietoja Geniem kerää ja käsittelee?
Geniem kerää vain henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Geniemin keräämä henkilötieto voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:

  • käyttäjään liittyvä tieto, kuten AvainAppiksen käyttäjätunnus (jos kirjautuneena), etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite sekä tarvittaessa puhelinnumero.
  • laitteeseen liittyvä tieto, kuten laitetunnus (Android) tai satunnaisesti generoitu tunniste Applen laitteissa (jos ei kirjautuneena), FCM-rekisteröintitieto ja tieto Android- tai IOS-käyttöjärjestelmän käytöstä.
  • ylläpitäjien yhteystiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite.
  • Palvelun käyttötiedot eli tiedot esimerkiksi siitä, onko käyttäjä hyväksynyt tai hylännyt tietyn haasteen.
  • tietoturvaan liittyvät tiedot, kuten tietoa erilaisista lokeista.
  • muut tiedot: koska Palvelu mahdollistaa vapaamuotoisen palautteen, muunkinlaisia henkilötietoja saatetaan käsitellä.

3. Lasten henkilötiedot
Palvelun käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias tai hänellä on oltava on huoltajan suostumus Palvelun käyttöön.

4. Tietolähteet
Tietoa kerätään käyttäjiltä heidän Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä, käyttäessään Palvelua tai ollessaan muuten tekemisissä Geniemin kanssa.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Palvelun käyttäjän ja Geniemin välille muodostuu sopimussuhde Palvelua käytettäessä. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus, jonka perusteella Geniem mahdollistaa Palvelun käytön ja ylläpidon.

Palvelun käyttäjän sijaintitietoa ei käsitellä Palvelussa. 

Seuraavissa tapauksissa oikeusperusteen muodostaa oikeutettu etu:  Geniem käyttää rekisteröityneen yhteystietoja häiriöilmoitusten ja muiden palvelun saatavuuteen liittyvien ilmoitusten lähettämiseen. Oikeutettu etu on oikeusperusteena myös silloin, kun henkilötietoja käsitellään tietosuojatarkoituksiin ja väärinkäyttötapausten ehkäisyyn ja ratkaisemiseen.

6. Henkilötietojen luovuttaminen
Geniem luovuttaa henkilötietoja seuraaville ryhmille vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä henkilötietojen käyttöä varten:

I)    palveluntarjoajat

Palvelun voi ladata Google Play- tai App Store -sovelluksista.
Googlen (https://policies.google.com/privacy) ja Applen (https://www.apple.com/legal/privacy) tietosuojakäytännöt pätevät tämän selosteen lisäksi. Palvelun käyttäjien tulisi tutustua eri alustojen ehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin.

II) Lakisääteiset syyt
Geniem voi luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle, jos tietojen luovuttaminen tai niiden käsittely on välttämätöntä i) lakisääteisten velvoitteiden tai oikeuden määräyksen noudattamiseksi ii) väärinkäytösten, tietoturvariskien tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai käsittelemiseksi.

7. Henkilötietojen siirto ulkomaille
Pyrimme toimittamaan kaikki Palveluun liittyvät palvelut käyttäen operaattoreita ja palveluita, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n alueella. Joissakin tapauksissa Palveluun liittyvän palvelun operaattori tai palvelin voi kuitenkin olla kolmannessa maassa. Silloin henkilötietojasi voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Jos henkilötietoja siirretään maihin, joissa tietoturvalainsäädäntö ei tarjoa riittävän tasoista tietosuojaa, henkilötietojen siirroissa sovelletaan asianmukaisia suojatoimia, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiä vakiolausekkeita tai yritystä koskevia sitovia sääntöjä. Lisätietoa suojatoimista saat ottamalla meihin yhteyttä dokumentin lopussa annetun osoitteen kautta.

8. Säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin oikeusperuste on olemassa ja säilytys on välttämätöntä tässä selosteessa mainittuja käsittelytoimia varten.
Esimerkiksi käyttäjiä koskevaa tietoa säilytetään niin kauan kuin Geniemillä voidaan katsoa olevan oikeutettu etu sen käsittelyyn. Oikeutetun edun voimassaolo määritellään mm. Palvelun käytön ja Geniemin ja käyttäjän välisen viestinnän perusteella.

9. Sinun oikeutesi
EU:n yleinen tietosuoja-asetus antaa rekisteröidylle tiettyjä oikeuksia hallita henkilötietojensa käsittelyä.

Anonymisoitu ja tilastoitu tieto ei ole henkilötietoa.

Rekisteröidyllä on alla luetellut oikeudet suhteessa Geniemiin, kun Geniem on rekisteröidyn henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus saada varmistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi ja saada pääsy henkilötietoihisi. Geniem voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi esimerkiksi sen suhteen, mitä toimintoja pyyntösi koskee.

Sinulla on myös oikeus pyytää Geniemiä oikaisemaan kaikki sinua koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentämään puutteelliset henkilötietosi.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista järjestelmistämme. Geniem suostuu pyyntöösi, ellei henkilötietojen säilyttämiselle ole perusteltua syytä. Perusteltu syy on esimerkiksi se, että henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Henkilötiedot eivät välttämättä poistu välittömästi varmuuskopioista ja muista sen kaltaisista tietojärjestelmistä, mutta ne poistetaan tietokannan tavanomaisten ylläpitotoimien mukaisesti.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos tietojasi käsitellään muilla perusteilla kuin lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tai palvelun tarjoamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen voi rajoittaa Palvelun käyttöäsi. Sinulla on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka tulevat kaikkien markkinointiviestiemme mukana.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Jos kiistät tietojen paikkansapitävyyden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää Geniemiä rajoittamaan henkilötietojen käytön vain tietojen säilyttämiseen. Henkilötietojen käsittely rajoittuu vain tiedon säilyttämiseen, kunnes tiedon paikkansapitävyys voidaan varmistaa tai on todennettu, syrjäyttävätkö Geniemin oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

Jos et ole oikeutettu henkilötietojesi poistamiseen, voit pyytää, että tietojesi käsittely rajoitetaan vain säilyttämiseen. Jos sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittely on tarpeen vain oikeudellisen vaateen esittämiseksi, sinulla on oikeus vaatia, että muu henkilötietojesi käsittely rajoittuu tietojen säilyttämiseen. Voimme käsitellä tietojasi muussa tarkoituksessa, jos se on välttämätöntä oikeudellisen vaateen esittämiseksi tai jos olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meiltä itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen sinun ja Geniemin välillä.

10. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?
Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Geniemin tietosuojavastaavaan osoitteessa info(at)geniem.com. Oikeuksiesi laajuus riippuu henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteesta, ja oikeuksien käyttäminen vaatii tunnistautumisen.

Rekisterinpitäjä on:
Geniem Oy
Tuomas Kumpula
Yhteystiedot: [email protected]
Postiosoite: Sumeliuksenkatu 18 B, 33100, Tampere
Käyntiosoite: Sumeliuksenkatu 18 B, 33100, Tampere

Oikeus tehdä valitus

Jos katsot henkilötietojasi käsitellyn tietosuojalainsäädännön vastaisesti, on sinulla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu, joten valitus tulee tehdä tietosuojavaltuutetun toimistoon heidän antamiensa ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja saat osoitteesta https://tietosuoja.fi/.